Pavel Semela

Zatím toho na těchto stránkách moc není, ale snad vás potěší aspoň fotky.

Úvod Fotogalerie Články Téma týdne Vzkazy

Změna barev:

modro-žlutá
zelená
lososová

Témata týdne

jsou krátká zamyšlení nad úryvkem z nedělní liturgie. Každý týden najdete nové na www.vira.cz Tady je výběr z těch, která jsem pro vira.cz napsal. Snad v nich najdete něco podnětného pro svůj život.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí?

Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patři.“ Pán mu odpověděl: „Služebníku špatný a líný!...“ (Mat 25,24-26)

Být plný...

„Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům... Všichni byli naplněni Duchem svatým.“ (Sk 2,2-4)

Nesoudí mě

„Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen.“ (Jan 3,17-18)

Ohlédni se

„Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium... Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky!“ (2Tim 4, 17-18)

Neboj se vzít k sobě

„Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23)

Udělat něco pro Boha?

„Hospodin vystaví dům tobě.“ (2.Sam 7,11)

Zachránit, nebo ztratit?

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.“ (Mat 16,24-25)

On vynese věci na světlo

„Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. “ (1Kor 4, 4-5)

Příprava na velikonoce?

„Přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.“ (2Tim 1,10)

Nedolomí

"Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo."(Iz 42,1-4)

Srdce má důvody, o nichž rozum nemá tušení.